Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝΤΩΝ...
Κακῶν οὖν οὐ λήξειν τὰ ἀνθρώπινα γένη, πρὶν ἂν ἢ τὸ τῶν φιλοσοφούντων ὀρθῶς γε καὶ ἀληθῶς γένος εἰς ἀρχὰς ἔλθῃ τὰς πολιτικὰς ἢ τὸ τῶν δυναστευόντων ἐν ταῖς πόλεσιν ἔκ τινος μοίρας θείας ὄντως φιλοσοφήσῃ. 

Τα ανθρώπινα γένη δεν θα απαλλαγούν από τα κακά, εάν δεν συμβούν προηγουμένως τα εξής δύο πράγματα· ή να αναλάβει τις πολιτικές αρχές το γένος εκείνων που φιλοσοφούν κατά τρόπο ορθό και αληθινό ή το γένος εκείνων που έχουν την εξουσία μέσα στις πολιτείες όντως να φιλοσοφήσει από κάποια θεία μοίρα. 

Πλάτων, Ἐπιστολαί, (Ζ΄). Απόδοση: Ιαλυσσός