Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΣ
Ό Δηώ μητέρα των πάντων, θεά, δαιμονία με τα πολλά ονόματα σεβαστή Δήμητρα, πού τρέφεις τα παιδιά και δίδεις την ευτυχίαν  ώ θεά πού δίδεις τον πλούτον τρέφεις τα στάχυα,  παρέχεις τα πάντα και χαίρεσαι εις την είρήνην και εις τάς εργασίας,  πού απαιτούν πολύν μόχθον συ είσαι ή προστάτις των σπερμάτων,  συ δίδεις σωρούς από σιτάρι, ή συχνάζουσα εις τα αλώνια, εσύ παράγεις χλωρούς καρπούς, και κατοικείς στις ιερές κοιλάδες της Ελευσίνος είσαι περιπόθητη. 

Αγαπητή,  τροφός όλων των θνητών, καί πρώτη εσύ έζευξες τον αυχένα των βοδιών προς καλλιέργειαν, καί έφερες εις τους ανθρώπους βίον περιπόθητον πολυευτυχισμένον  βοηθείς εις την αύξησιν των καρπών, είοαι σύνοικος του Βρόμιου, (του Διονύσου)  τιμάσαι με λαμπρότητα, κρατείς λαμπάδα, είσαι αγνή,  καί χαίρεσαι με τα θερινά δρέπανα συ είσαι κάτω από την γήν αλλά φαίνεσαι,  καί είσαι προς όλους φιλική· ώ συ ή φιλόστοργος, πού αγαπάς τα παιδιά, ή σεβαστή, πού είσαι κόρη καί τρέφεις παιδιά,  πού έζευξες εις άρμα με δρακόντεια χαλινάρια οπαδούς του Διονύσου  πού εκραύγαζον περιδινούμενοι (περιστρεφόμενοι) κυκλικώς γύρω από τον θρόνο σου  θεά μονογενής καί πολύτεκνος καί πολυσέβαστη εις τους ανθρώπους,  πού έχεις πολλές μορφές, γεμάτες από πολλά άνθη πού θάλλουν από ιερότητα  έλα ώ μακαριά, αγνή. πού είσαι γεμάτη από καλοκαιριάτικους καρπούς,  καί φέρε μας κάτω ειρήνην καί εύνομίαν περιπόθητη και πλούτον πολυευτυχισμένον  μαζί δε με αυτά καί την βασίλισσαν υγείαν.

Δηώ, παμμήτειρα θεά, πολυώνυμε δαμον, σεμν Δήμητερ,  κουροτρόφε, λβιοδτι, πλουτοδότειρα  θεά, σταχυοτρόφε, παντοδότειρα,  ερήνηι χαίρουσα κα ργασίαις πολυμόχθοις,  σπερμεία, σωρτι, λωαία, χλοόκαρπε,  ναίεις γνοσιν λευσνος γυάλοισιν, μερόεσσ, ρατή,  θνητν θρέπτειρα προπάντων, πρώτη ζεύξασα βον ροτρα τένοντα κα  βίον μερόεντα βροτος πολύολβον νεσα, αξιθαλής,  Βρομίοιο συνέστιος, γλαότιμος, λαμπαδόεσσ, γνή,  δρεπάνοις χαίρουσα θερείοις· σ χθονία, σ δ φαινομένη,  σ δε πσι προσηνής· ετεκνε, παιδοφίλη, σεμνή, κουροτρόφε κούρα,  ρμα δρακοντείοισιν ποζεύξασα χαλινος γκυκλίοις δίναις περ σν θρόνον εὐάζουσα, μουνογενής, πολύτεκνε θεά, πολυπότνια θνητος,  ς πολλα μορφαί, πολυάνθεμοι, εροθαλες.  λθέ, μάκαιρ, γνή, καρπος βρίθουσα θερείοις,  ερήνην κατάγουσα κα ενομίην ρατεινν κα πλοτον πολύολβον,  μο δ γίειαν νασσαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: